IDENTYUM NOW

Identyum NOW je javno dostupan web portal koji omogućava svakome jednostavno korištenje osnovnih funkcionalnosti Identyum platforme. NOW portal mogu koristiti i građani i tvrtke, a proces registracije je potpuno automatiziran.

Za korištenje NOW web portalom nisu potrebni posebni tehnički preduvjeti niti tehnička znanja, a sučelje je jednostavno i prilagođeno korisniku.

Korisnicima NOW portala na raspolaganju su sljedeće funkcionalnosti Identyum platforme:

SIGN

Zakonski valjano udaljeno  digitalno potpisivanje dokumenata (PDF-ova) i slanje dokumenata drugim osobama na digitalni potpis, pri čemu druga strana za uspješno digitalno potpisivanje ne treba ništa osim smartphone-a (sa vezom na internet) i važećeg identifikacijskog dokumenta u svrhu procesa identifikacije prilikom prvog korištenja Sign usluge.

IDENTIFY

Zakonski valjana udaljena digitalna identifikacija drugih osoba uz puno poštivanje odredbi GDPR-a i zakonskih odredbi o sprječavanju pranja novca, pri čemu se može sa vrlo visokom razinom pouzdati u vjerodostojnost podataka o identitetu druge osobe. Zatražiti se mogu svi podaci o identitetu druge osobe (npr. svi podaci sa identifikacijskog dokumenta) ili samo neki (npr. samo mjesto prebivališta).

FINCHECK

Vjerodostojna digitalna i automatizirana provjera financijskih parametara druge strane, poput provjere vlasništva nad određenim IBAN-om ili provjera parametara financijskog kapaciteta (npr. prosjek posljednje 3 plaće, prosjek ostalih primanja po računu i slično), a sve uz prethodnu izričitu privolu druge strane i u skladu sa odredbama GDPR i PSD2 i korištenjem licence odobrene od strane HNB-a za pružanje usluge informiranja  o računu (AISP).

Prilikom prve prijave na Identyum NOW portal, korisnik treba izraditi svoj Identyum ID Wallet kroz potpuno automatizirani proces. Tvrtke dodatno imaju mogućnost da odrede interna prava korištenja pojedinih Identyum servisa (koji njihovi djelatnici smiju koristiti koje Identyum servise na NOW portalu).

ŽELIM
KORISTITI ID WALLET