Opći uvjeti

PROMJENA JEZIKA

EN

Ovo su uvjeti usluge „Identyum ID Wallet“ – usluge upravljanja pohranom i dijeljenjem osobnih podataka te autentikacijom (u daljnjem tekstu: Usluga), koju pruža trgovačko društvo IDENTITY CONSORTIUM d.o.o., registrirano u Republici Hrvatskoj, s adresom u Trogirskoj ulici 2, Varaždin, matični broj: 070166678, OIB: 44867795324 (u daljnjem tekstu: „Identyum“), a koja se sastoji od stvaranja, čuvanja, održavanja i upravljanja zaštićenim pohrambenim prostorom za osobne podatke Korisnika, upravljanja dijeljenjem tako pohranjenih osobnih podataka te mogućnošću autentikacije (u daljnjem tekstu: ID WALLET), a putem funkcionalnosti dostupnih preko Identyum web stranice ili putem Identyum mobilne aplikacije.

1.       DEFINICIJE

Sljedeći pojmovi u ovim uvjetima i odredbama imaju sljedeće značenje:

„Autentikacija“ predstavlja postupak potvrđivanja identiteta Korisnika putem različitih faktora koje Korisnik koristi za dokazivanje njegovog vlasništva nad određenim ID WALLETOM. Autentikacijski faktori predstavljaju osobne podatke koji jedinstveno upućuju (povezuju) na određeni mehanizam autentikacijske provjere i koji su usko povezani sa samim Korisnikom  i to kroz vlasništvo nad faktorom – nešto što Korisnik ima (npr. broj mobitela tj. fizička SIM kartica), znanje – nešto što Korisnik zna (npr. PIN) ili postojanje – nešto što Korisnik jest (npr. biometrijska mapa lica).

„Biometrijska mapa lica“ predstavlja matematički, ne-vizualni podatak o značajkama lica Korisnika koje su prikupljene i derivirane upotrebom metode umjetne inteligencije i ne-reverzibilnih algoritama iz snimke lica Korisnika. 

“Funkcionalnosti ID WALLETA“ predstavljaju pojedine funkcionalnosti koje Identyum omogućuje Korisniku ID WALLET-a, i to:

1.     Pohrana raznih skupova osobnih podataka u ID WALLET na siguran način, a koji podaci su zaštićeni autentikacijskim faktorima Korisnika, te koji osobni podaci posebno uključuju razne identitetske podatke, financijske podatke, lozinke, te između ostalog i certifikate i pripadne privatne ključeve za razne servise, poput servisa za izradu elektroničkih potpisa;

2.     Dijeljenje osobnih podataka iz vlastitog ID WALLET-a s trećim osobama, što je u cijelosti na volji i pod kontrolom Korisnika, a obzirom se dijeljenje podataka iz ID WALLETA omogućava samo na temelju izričitog dopuštenja Korisnika u kojem je naznačeno točno s kojom trećom osobom i koje osobne podatke Korisnik želi podijeliti;

3.     Autentikacija putem vlastitog ID WALLET-a prema trećim osobama koristeći neke od autentikacijskih faktora koje je odredio Korisnik.

ID WALLET“ je sigurno mjesto za pohranu raznih skupova osobnih podataka Korisnika na Identyum platformi, a koje Korisnik pohranjuje i dijeli s trećim osobama na način i pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima, te kojima upravlja isključivo Korisnik u okviru predmetnog ID WALLET-a, potvrđujući pri tom svoje vlasništvo nad osobnim podacima pohranjenim u ID WALLETU putem autentikacijskih faktora. Autentikacijski faktori za ID WALLET su najmanje sljedeći osobni podatci: broj mobitela Korisnika, PIN za ID WALLET kojeg kreira Korisnik, te biometrijska mapa lica Korisnika.

„Identyum platforma“  je Identyum cloud tj. SaaS („Software-as-a-Service“) putem koje se pruža Usluga Korisnicima.

„Identyum servisi“ su servisi Identyuma koji omogućuju Korisnicima da svoj ID WALLET koriste u različite svrhe, za sebe ili prema trećim osobama: 

1.     IDENTIFY SERVIS– omogućava Korisniku dohvaćanje odabranih osobnih podataka od nekog drugog Korisnika, koji se nalaze u ID WALLET-u tog drugog Korisnika, a sve sukladno posebnom dopuštenju tog drugog Korisnika u kojem je naznačeno točno tko i koje podatke od njega traži. Navedeni servis Korisnik koristi u svrhu dohvata odabranog podskupa podataka iz ID WALLET-a tog drugog Korisnika;

2.     SIGN SERVIS– omogućava Korisniku dobivanje certifikata za elektroničko potpisivanje, elektroničko potpisivanje dokumenata bilo svojih bilo dostavljenih od strane trećih osoba, te slanje dokumenata trećim osobama na elektronički potpis.

“Korisnik” je fizička osoba koja koristi Uslugu stvaranja, čuvanja, održavanja i upravljanja ID WALLET-om, 

Osobni podaci” su svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet te fizičke osobe.

Prava intelektualnog vlasništva” znači obuhvaćaju sve patente, autorska prava, prava na baze podataka, prava na dizajn, know-how, (uključujući registrirana i zaštićena prava, neregistrirana prava i nezaštićena prava, te sve zahtjeve/prijave za zaštitu bilo kojeg od tih prava i s njima izjednačenih prava u svim dijelovima svijeta), uključujući sve obnove i produženja.

Pravila o privatnosti” predstavljaju Pravila o privatnosti postavljena na Web stranici Identyum , a kojima je uređeno na koji način Identyum prikuplja, obrađuje, koristi i dijeli osobne podatke Korisnika,

„Radni dani” su dani u tjednu od ponedjeljka do petka, osim dana koji su u Hrvatskoj određeni kao neradni dani sukladno odredbama važećeg Zakona o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj.

Radno vrijeme” je vrijeme između 9:00 i 17:00 svakim radnim danom.

Ugovor” predstavlja pravni ugovor između Identyum i Korisnika, te uključuje ove Opće uvjete, Pravila o privatnosti i sve dodatne uvjete i odredbe za druge usluge koje Korisnik zasebno prihvati i ugovori.

Usluga” predstavlja uslugu stvaranja, čuvanja, održavanja i upravljanja ID WALLET-om Korisnika od strane Identyum, a na način i pod uvjetima propisanim ovim Općim uvjetima.

Viša sila“ predstavlja, izvanrednu okolnost nastalu izvan utjecaja ugovornih strana i to nakon zaključenja Ugovora, a koju nije bilo moguće predvidjeti u trenutku sklapanja Ugovora, kao što su požar, poplava, eksplozija, nesreća, rat, štrajk, embargo, građanski nemiri i slično.

2.       OPĆE ODREDBE

2.1.      Ovi Opći uvjeti, zajedno s Pravilima o privatnosti, predstavljaju pravno obvezujući Ugovor između Identyum i Korisnika u vezi s Uslugom (u daljnjem tekstu: „Ugovor”), a koji Ugovor je sklopljen kada Korisnik pročita ove Opće uvjete i Pravila privatnosti i iste prihvati. Posebno se napominje kako se smatra da je Korisnik prihvatio ove Opće uvjete ako je, nakon što ih je pročitao, izvršio postupak registracije i stvaranja ID WALLET-a s minimalnim autentikacijskim faktorima kako je to određeno u članku 1. ovih Općih uvjeta, te pristupio ili koristio Uslugu putem web stranice Identyum ili putem Identyum mobilne aplikacije. Korisnik će prije prihvata Općih uvjeta i Pravila privatnosti imati mogućnost preuzeti datoteku teksta Općih uvjeta i Pravila privatnosti u PDF formatu na svoj čvrsti disk uređaja s kojeg pristupa Usluzi, pri čemu navedenim prihvatom Korisnik također potvrđuje da mu je Identyum dostavio sve potrebne informacije prije sklapanja Ugovora sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača. 

2.2.      Prihvatom ovih Općih uvjeta i Pravila privatnosti Korisnik prihvaća uslugu ID WALLET-a, a kako je ista definirana i opisana u članku 1. ovih Općih uvjeta, te stvara ID WALLET-a definiranjem broja mobitela, PIN-a, te biometrijske mape lica kao autentikacijskim faktorima za svoj ID WALLET, sve sukladno članku 1. ovih Općih uvjeta.

2.3.      Nakon kreiranja ID WALLET-a, a kako je to opisano u članku 2.2. ovih Općih uvjeta, Korisnik u svoj ID WALLET može unijeti ostale osobne identitetske podatke kao što su ime i prezime, OIB, mjesto prebivališta, ostale podatke s osobne iskaznice Korisnika, te druge osobne podatke, a sve ovisno o svrhama u koje Korisnik želi koristiti svoj ID WALLET. Posebno se utvrđuje da su način, cijena i uvjeti korištenja pojedinog Servisa Identyuma propisani posebnim uvjetima za svaki pojedini Servis Identyuma.

2.4.      Svaki ID WALLET Korisniku omogućava, a putem pojedinog Servisa Identyuma:

 • dodavanje novih osobnih podataka, ažuriranje i brisanje postojećih osobnih podataka u ID WALLET-u od strane samog Korisnika,
 • davanje uvida trećim osobama u točno određeni skup osobnih podataka Korisnika iz ID WALLET-a, a temeljem izričitog naloga/dopuštenja Korisnika danog unutar ID WALLET-a,
 • davanje prava trećim osobama da unose određene osobne podatke Korisnika iz pravnog odnosa te treće osobe s Korisnikom u ID WALLET Korisnika, a temeljem izričitog naloga/dopuštenja Korisnika danog unutar ID WALLET-a za točno određenu treću osobu i pravni odnos s tom trećom osobom,
 • autentikaciju prema trećim servisima, a putem autentikacijskih faktora ID WALLETA, sa mogućnošću korištenja lozinki i privatnih ključeva pohranjenih u ID WALLET,
 • elektroničko potpisivanje dokumenata korištenjem certifikata za elektronički potpis čiji privatni ključevi se nalaze u ID WALLET-u Korisnika, a temeljem autentikacije Korisnika dane putem ID WALLET-a,
 • pregled korištenja ID WALLET-a i to: kojoj trećoj osobi, kada, vezano uz koji pravni odnos i u odnosu na koje skupove podataka je Korisnik dao pravo uvida u ID WALLET, zatim kojoj trećoj osobi, kada, vezano uz koji pravni odnos i u odnosu na koje skupove podataka je Korisnik dao pravo unosa osobnih podataka, je li pravo uvida/unosa podataka zatraženo od strane treće osobe i dopušteno uz posebno dopuštenje Korisnika ili je isto izvršeno na izričit zahtjev samog Korisnika i dr.

2.5.      Ugovorom su utvrđeni svi uvjeti pod kojima će Identyum Korisniku pružati Uslugu.

2.6.      Identyum može koristiti treće osobe kao partnere za pružanje Usluge Korisniku kako je to utvrđeno u ovim Općim uvjetima i Pravilima privatnosti.

3.       PRAVA I OBVEZE KORISNIKA

3.1.      Za upotrebu Usluge Korisnik mora imati 18 ili više godina.

3.2.      Usluga ID WALLET-a je uvijek besplatna za Korisnike i to neovisno o načinu i učestalosti korištenja iste. Pojedine naknade koje se plaćaju pri korištenju Servisa Identyuma su određene Općim uvjetima tih Servisa, te cjenicima unutar navedenih uvjeta. Korisnik će o svakoj naknadi i naplati korištenja navedenih Servisa biti obaviješten prije korištenja istog, ako se takvo korištenje naplaćuje.

3.3.      Korisnici mogu pristupiti i koristiti Uslugu samo osobno, te to pravo nije prenosivo na bilo koju drugu osobu ili entitet, ni od strane Korisnika, niti od bilo koga drugog. Upotreba Usluge od strane bilo koje druge osobe koja nije Korisnik zabranjena je, a Korisnik je dužan obavijestiti Identyum o svakom neovlaštenom korištenju i / ili kršenju sigurnosti čim Korisnik za isto sazna.

3.4.      Korisnik je suglasan da će Identyum pružiti informacije koje su točne i da neće krivo predstaviti svoj identitet ili korisničke podatke. 

3.5.      Korisnik je isključivo odgovoran za točnost i ažurnost osobnih podataka koji se nalaze u njegovom ID WALLET-u, te se obvezuje da će sve netočne i/ili neažurne podatke ispraviti i izmijeniti na odgovarajući način unutar Identyum aplikacije bez odgode kada isto utvrdi.

3.6.      Korisnik ima pravo pristupati i koristiti Uslugu samo i isključivo u zakonite svrhe.

3.7.      Korisnik je jedini odgovoran za zaštitu povjerljivosti svojih osobnih podataka o sigurnosti, posebno ID WALLET PIN-a kao autentikacijskog faktora, te se u tom smislu Korisnik obvezuje poduzeti sve razumne mjere zaštite ID WALLET PIN-a kao autentikacijskog faktora, kao i brižno čuvati uređaje kojima pristupa ID WALLET-u tako da spriječi njihovo oštećenje, gubitak, krađu, odnosno zlouporabu. Svaki gubitak, krađu, saznanje o zlouporabi ili sumnju na zlouporabu ID WALLET PIN-a kao autentikacijskog faktora, saznanje ili sumnju da je neovlaštena osoba saznala Korisnikova ID WALLET PIN, te saznanje ili sumnju da je neovlaštena osoba imala pristup uređaju kojim pristupa ID WALLET-u, Korisnik mora odmah, bez odgode, obavijestiti Identyum na e-mail [email protected] i pritom zatražiti blokadu Usluge.

3.8.      Korisnik neće:

 • koristiti robot, crawler, scraper, reverzno inžinjerstvo ili druge slične automatizirane alate za prikupljanje ili vađenje podataka, program, algoritam ili metodologiju za pristup, nabavu, kopiranje ili nadgledanje Usluge ili bilo kojeg njenog dijela;
 • koristiti ili pokušati koristiti bilo koji motor, softver, alat ili drugi uređaj ili mehanizam (uključujući neograničeno preglednike, crawlere, robote, avatare ili inteligentne agente) za navigaciju ili pretraživanje Usluge, osim pretraživača i tražilice dostupne putem Usluge i drugim općenito dostupnim internetskim preglednicima trećih osoba (poput Google Chrome);
 • postavljati ili prenositi bilo koju datoteku koja sadrži viruse, crve, trojanske konje ili bilo koja druga destruktivna obilježja ili koja na drugi način ometaju pravilan rad Usluge; ili
 • pokušati dešifrirati, dekompilirati, rastaviti ili obratno pokrenuti bilo koji softver koji sadrži ili na bilo koji način čini dio Usluge.

3.9.      Identyum ima pravo u bilo kojem trenutku Korisniku obustaviti izvršenje Usluge, te obrisati ID WALLET ukoliko utvrdi da Korisnik postupa suprotno odredbama ovog članka, a u kom slučaju dolazi do prestanka Ugovora sukladno članku 12. ovih Općih uvjeta.

4.       TREĆE OSOBE PARTNERI

4.1.      Usluga može sadržavati linkove i resurse web stranica trećih osoba partnera. Upotreba proizvoda ili usluga trećih osoba uređena je uvjetima pružanja usluga te treće osobe, dok je sadržaj i rad proizvoda i usluga trećih osoba izvan kontrole Identyum , sukladno čemu Identyum nije i ne može biti odgovoran za proizvode i usluge koje treće osobe pružaju Korisniku.

5.       OBAVIJESTI I UPOZORENJA

5.1.      Sve potrebne obavijesti bit će poslane Korisniku elektroničkim putem na adresu e-pošte koju je Korisnik u tu svrhu naznačio u svom ID WALLET-u, a koja adresa mora biti pojedinačna adresa elektroničke pošte Korisnika koja je u samostalnoj, isključivoj i neposrednoj kontroli samog Korisnika.

5.2.      Identyum će Korisniku slati obavijesti unutar samog ID WALLET-a i putem e-maila uvijek kada dođe do značajne promjene Usluge, njenih uvjeta ili pravila.

5.3.      Osnovni jezik komunikacije između Korisnika i Identyum je hrvatski. Međutim, Identyum će osigurati komunikaciju s Korisnikom na engleskom jeziku, a ukoliko je moguće i dostupno, na službenom jeziku države prebivališta Korisnika.

6.       PRIVATNOST I OSOBNI PODACI

6.1.      Prikupljanje i korištenje Korisnikovih osobnih podataka tijekom pružanja Usluga detaljno je opisano u Pravilima privatnosti Identyum, a koja Pravila privatnosti su dio Ugovora između Korisnika i Identyum . Sadržaj Pravila privatnosti se nalazi u dodatku ovih Općih uvjeta.

6.2.      Prihvaćanjem ovih Uvjeta, Korisnik potvrđuje da je pročitao i prihvatio Pravila privatnosti.

7.       POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA

7.1.      Sve pritužbe/prigovore u vezi s Uslugom koje pruža Identyum sukladno ovim Općim uvjetima, Korisnik može uputiti Identyum putem web stranice Identyum ili putem Identyum mobilne aplikacije, na e-mail  [email protected] ili pisati izravno na adresu Identyum : Trogirska ulica 2, Varaždin, Hrvatska, objašnjavajući prirodu prigovora.

7.2.      Prigovore Korisnika koji se odnose na obradu i pohranu osobnih podataka, Korisnik može podnijeti u skladu s Pravilima privatnosti.

8.       DOSTUPNOST USLUGE

8.1.      Pristup Korisnika Usluzi i njeno korištenje može se povremeno prekinuti iz više razloga, uključujući, neispravnost opreme, periodično održavanje, ažuriranje ili popravak Usluge ili druge radnje koje je Identyum, sukladno svom diskrecijskom pravu, ovlašten poduzimati.

9.       PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

9.1.      Sadržaj Identyum aplikacije, uključujući tekst, grafiku, slike, logotipe i ikone, fotografije, urednički sadržaj, obavijesti, softver i drugi materijal je zaštićen autorskim pravima, žigom i drugim pravima intelektualnog vlasništva. Sadržaj Identyum aplikacije i sva prava intelektualnog vlasništva u Usluzi pripadaju ili su valjano licencirani Identyum. Identyum Korisniku samo daje pravo na pregled i korištenje Usluge u skladu s ovim Općim uvjetima, a slijedom čega Korisnik može preuzeti ili ispisati kopiju informacija pruženih u Usluzi samo za svoje osobne, interne i nekomercijalne svrhe. Svaka distribucija, ponovno tiskanje ili elektronička reprodukcija bilo kojeg sadržaja Usluge u cijelosti ili djelomično u bilo koje druge svrhe izričito je zabranjena bez prethodnog pisanog odobrenja Identyum.

10.     ODRICANJE OD JAMSTVA

10.1.   Sadržaj i sve usluge i proizvodi povezani s Uslugom ili pruženi putem Usluge, pružaju se Korisniku po principu “kako jest” i “kako je dostupno”. Identyum ne daje nikakva izričita ili implicirana jamstva bilo kakve vrste, a glede sadržaja i/ili rada Usluge. Identyum također ne daje jamstva, izričita ili implicirana, u pogledu točnosti, pouzdanosti ili cjelovitosti sadržaja Usluge, i izričito se odriče bilo kakvih jamstava za podobnost u određenu svrhu. Identyum ne jamči da sadržaj koji može biti dostupan putem Usluge nije zaražen virusima ili drugim kodom ili rutinama računalnog programiranja koji sadrže destruktivna svojstva ili koji imaju namjeru oštetiti bilo koji sustav, podatke ili osobne podatke.

11.     OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

11.1.   U mjeri dopuštenoj zakonom, Identyum ne odgovara Korisniku ili bilo kojoj trećoj osobi, bilo s osnove ugovora, jamstva ili prekršaja (uključujući nepažnju) za: gubitak prihoda, posla, dobiti ili ugovora, predviđene uštede, podataka, i / ili za posebnu, neizravnu ili posljedičnu štetu koja u cijelosti ili djelomično proizlazi iz Korisnikovog pristupa Usluzi, Korisnikove upotrebe Usluge ili ovog Ugovora. U svim drugim slučajevima, odgovornost Identyum za štetu je ograničena na 500,00 EUR (petsto eura).

12.     PRESTANAK UGOVORA

12.1.   Ovaj Ugovor primjenjuje se sve dok ga Korisnik ili Identyum ne otkažu sukladno odredbama ovog članka.

12.2.   Korisnik može otkazati ovaj Ugovor u bilo kojem trenutku bez otkaznog roka i to putem e-maila na [email protected], s naznakom svojih osobnih podataka (ime i prezime). Radi sigurnosti, Identyum će potvrditi otkaz Ugovora putem autentikacijskih faktora za ID WALLET prije prestanka Ugovora, a nakon čega će se podaci Korisnikovih računa ukloniti u skladu s i kako je objašnjeno u Pravilima privatnosti. Korisnik također može otkazati ovaj Ugovor brisanjem ID WALLETA, a na način predviđen u samom ID WALLETU putem web stranice wallet.identyum.com ili putem Identyum mobilne aplikacije.

12.3.   Posebno se utvrđuje kako je navedenim pravom Korisnika iz članka 12.2. ovih općih uvjeta u cijelosti konzumirano pravo na jednostrani raskid Ugovora sklopljenog na daljinu iz članka 79. Zakona o zaštiti potrošača.

12.4.   Identyum može u bilo kojem trenutku otkazati Ugovor s Korisnikom, te izbrisati njegov ID WALLET slanjem obavijesti na e-mail koji mu je dao Korisnik, ako:

 • Korisnik krši bilo koju odredbu ovog Ugovora (ili je postupio na način koji jasno pokazuje da Korisnik nema namjeru ili nije u mogućnosti pridržavati se odredbi ovog Ugovora);
 • ako Identyum prema vlastitom nahođenju smatra da je to obvezan učiniti temeljem zakona (na primjer, ako je pružanje usluge Korisniku nezakonito ili postane nezakonito).

12.5.   Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju prestanka Ugovora između Korisnika i Identyum automatski dolazi do opoziva elektroničkog certifikata izdanog Korisniku u okviru pružanja Usluge temeljem ovih Općih uvjeta, bez obzira što isti u tom trenutku nije istekao, a o čemu se Identyum obvezuje Korisnika posebno obavijestiti prilikom slanja e-maila iz članka 12.2. ili u obavijesti o otkazu iz članka 12.3. ovog Ugovora.

12.6.   Ugovorne strane suglasno utvrđuju da u slučaju prestanka suradnje Identyum i izdavatelja elektroničkih certifikata izdanih u okviru pružanja Usluge temeljem ovih Općih uvjeta, automatski dolazi do opoziva svih izdanih elektroničkih certifikata Korisnicima, bez obzira što isti nisu u tom trenutku istekli, a o čemu se Identyum obvezuje obavijestiti Korisnike.

13.       IZMJENE UGOVORA

13.1.   Identyum je ovlašten povremeno mijenjati ovaj Ugovor. Sve promjene ovog Ugovora bit će objavljene na Web stranici, pri čemu se u Ugovoru uvijek navodi datum posljednje verzije Ugovora. Smatra se da je Korisnik prihvatio da ga obvezuju sve promjene Ugovora, ako nastavi koristiti Uslugu nakon što te izmjene budu objavljene, te o njima bude obaviješten sukladno ovim Općim uvjetima.

14.       MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

14.1.   Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je za ovaj Ugovor i njegovo tumačenje mjerodavno pravo Republike Hrvatske, uz izričito isključenje kolizijskih odredbi o sukobima prava. Svi sporovi koji bi nastali u vezi s ovim Ugovorom, Identyum i Korisnik će pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko to ne bi bilo moguće, za rješavanje takvih spornih pitanja ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda prema sjedištu Identyum. 

15.      RAZNO

15.1.   U slučaju da se bilo koja odredba ovih Općih uvjeta naknadno utvrdi ništetnom, to neće imati učinak na valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta.

15.2.   Ovaj Ugovor predstavlja cjelovit dogovor između Identyum i Korisnika, te isključuje sve prethodne usmene ili pisane dogovore u vezi s predmetom ovog Ugovora.

Ažurirano: 14.2.2024